Nawigacja

Konkursy

 

ROK  SZKOLNY  2016/2017


PROGRAM „ŻÓŁTY TALERZ”

Dyrekcja Gminnego Zespołu  Szkół  w  Michałowie podpisała umowę z Bankiem Żywności Suwałki  w celu wzajemnej współpracy Stron przy organizowanym przez Organizację projekcie „Sojusz – Pełny Talerz”, finansowanym przez Kulczyk Foundation. Uczniom GZS finansowane są obiady w ramach projektu „Sojusz – Pełny Talerz”.

KONKURS PLASTYCZNY i LITERACKI

„Marnowanie żywności to...”

Bank Żywności Suwałki – Białystok, w ramach realizacji programu „Żółty Talerz”, zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie, zatytułowanym „Marnowanie żywności to...”.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 • konkurs plastyczny (technika dowolna)
 • konkurs literacki (każda forma literacka)

 

Konkurs adresowany jest do podopiecznych świetlic oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, biorących udział w Programie „Żółty Talerz”.

Termin nadsyłania prac: 24 marca 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego)

na adres: Bank Żywności Suwałki – Białystok, ul. Kowieńska 3/18, 16 – 400 Suwałki.

Opiekun świetlicy


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Samorząd Uczniowski Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie pod koniec października 2016 roku zorganizował  konkurs plastyczny, pt. „ Jem owoce i warzywa , bo…”.

Komisja w składzie:

p. dyr. Wioletta Gryko, Anna Rasiuk, Dorota Ostaszewska, Aneta Łapińska  postanowiła wyróżnić prace plastyczne następujących  uczniów:

Kategoria Gimnazjum:

 • Karolina Pogorzelska        I b

 

Kategoria Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

 • Marta Drozdowska          IV b
 • Magda Drozdowska         IV b

 

Kategoria Szkoła Podstawowa klasy I-III

 • Szymon Pogorzelski         II b
 • Daria Aksiucik                    II b
 • Marcin Walasek                II b
 • Małgorzata Ludwiczuk     III d
 • Klaudia Zięciak                   III a
 • Ola Aleksiejuk                    III  a

   Gratulujemy i życzymy sukcesów w rozwijaniu zdolności plastycznych !

Opiekunowie SU


SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS  PLASTYCZNY pt. „JEM OWOCE I WARZYWA ,BO….”

Regulamin konkursu:

 1. Tematyka jak wyżej
 2. W konkursie biorą uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
 3. Technika prac -dowolna
 4. Format prac A-4
 5. Komisja w składzie: p. dyr. Wioletta Gryko, p. Dorota Ostaszewska, p. Anna Rasiuk,  A. Łapińska  wybiorą trzy prace główne i 3 wyróżnienia na poziomach O-III , IV-VI  SP oraz I-III  Gimnazjum
 6. Prace należy oddawać do p. Anety Łapińskiej  w terminie do dnia 28.10.2016 r.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału. Fajne nagrody!!!

Samorząd Uczniowski Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

 


Niżej ogłoszenia archiwalne:


 

Uwaga  konkurs!

W wykreślance ukryto 17 nazwisk pisarzy. Odszukaj je, wypisz w kolumnie i dopisz do każdego po jednym przykładowym tytule jego utworu. Z prawidłowymi odpowiedziami zgłoś się do biblioteki do 20.11.2015 r. a otrzymasz 20 dodatnich punktów z zachowania.

    POWODZENIA!            Anna Kazberuk

 

 

Konkurs na wiersz lub fraszkę o bibliotece

                                                   „Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka”

Cele konkursu:

 • umiejętność stosowania pisemnych form wypowiedzi
 • wyeksponowanie dobrych stron biblioteki
 • promowanie alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza lub fraszki na temat „Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.
 3. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność. Prace zostaną ocenione w kategoriach wiekowych:
 • Klasy 1-3 SP,
 • Klasy 4-6 oraz
 • I-III gimnazjum
 1. Prace powinny być wydrukowane a na odwrocie należy umieścić imię, nazwisko i klasę jej autora.
 2. Gotowe prace powinny być dostarczone do 10.10.2015 r. do szkolnej biblioteki.
 3. Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana

przez organizatora.

                                  Organizator: mgr Anna Kazberuk.

 

Konkurs na prezentację multimedialną o bibliotece

                                                    „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

Cele konkursu:

 • pogłębianie wiedzy na temat historii bibliotek
 • rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni
 • przybliżenie biblioteki i czytelni jako nowoczesnego miejsca pracy ucznia
 • wykazanie się umiejętnością wykorzystania programu Power Point w tworzeniu prezentacji multimedialnych
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i  I – III gimnazjum.
 2. Praca konkursowa powinna być  samodzielnie  wykonaną  prezentacją  Power Point na temat „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”.
 3. Prezentacja powinna składać się minimum z 10 slajdów. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 4. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.
 5. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu i przydatność edukacyjna wykonanej pracy.
 6. Do  prezentacji   należy  dołączyć  informację  z  imieniem i nazwiskiem autora pracy.
 7. Gotowe prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym (płytka lub pendrive) do 15.10.2015 r.  do szkolnej biblioteki.
 8. Atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora konkursu.

 

                                                                                                              Organizator – mgr Anna Kazberuk

 

ROK  SZKOLNY  2015/2016.

 

 

Z okazji Dnia bibliotekarza ogłaszam konkurs!
"Z książką mi do twarzy" - sprawdź na FB!


 

KONKURS – VIII edycja 2015      „ŻYCIE  BEZ NAŁOGÓW

CELE  KONKURSU:

 • Zachęcenie uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia - nie uleganie różnym nałogom;
 • Uświadomienie negatywnych skutków wpływu alkoholu na psychikę i życie człowieka;
 • Ukazanie szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka;
 • Wskazanie negatywnych skutków zażywania narkotyków;
 • Podejmowanie w życiu właściwych decyzji i wyborów oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Kształtowanie kultury języka polskiego wśród uczniów poprzez odkrywanie piękna mowy polskiej;
 • Promowanie umiejętności pięknego redagowania tekstów literackich z zachowaniem dbałości o poprawność ortograficzną i językową tekstów;

 

ZASADY  KONKURSU:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6 SP i I-III Gim w Michałowie.
 2. Forma pracy – dowolny rodzaj tekstu literackiego.
 3. Tematem pracy może być:
  • autentyczna historia związana z tematyką konkursu;
  • fikcyjna opowieść - wymyślona na potrzeby konkursu;
 4. Treść pracy nie może być plagiatem tekstów innych autorów.
 5. Praca może zajmować nie więcej niż jedną stronę maszynopisu, czcionką Times New Roman, rozmiar 12.
 6.  W wyznaczonym terminie każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę do organizatora konkursu - przesłać ją e-mailem na adres bibliotekaGZS@onet.pl z dopiskiem „Konkurs”. Praca powinna być podpisana: Imię i nazwisko autora, klasa.
 7. Dostarczone prace będą oceniane przez niezależną komisję.

      8.  Nagrodzone prace będą udostępnione na szkolnej stronie www.

TERMIN  SKŁADANIA  PRAC :    do  20 kwietnia  2015 r.

 

   ORGANIZATOR :   mgr Anna Kazberuk                                            Czekają atrakcyjne nagrody !!!


 

V edycja konkursu wojewódzkiego

"Białostocczyzna znana i nieznana - Tradycje Podlasia"

 

ORGANIZATOR - Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

PATRONAT HONOROWY - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku.

 1. Cele konkursu:
  • przybliżenie walorów kulturowych ze zwróceniem na tradycje województwa podlaskiego
  • promowanie piękna naszej Małej Ojczyzny z uwzględnieniem dorobku minionych pokoleń
  • doskonalenie umiejętności wyszukiwania i segregowania informacji
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,  gimnazjów  i szkół średnich województwa podlaskiego.
 2. Praca konkursowa może być indywidualnie wykonanym folderem lub prezentacją multimedialną.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 4. Wymogi - czas  trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, slajdy powinny być prezentowane automatycznie. Pierwszy slajd powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły, zaś ostatni informację o wykorzystanych źródłach. Pracę należy dostarczyć na płycie CD, która powinna zawierać prezentację zapisaną w formacie *.ppt lub *.pps
 5. Format i technika wykonania folderu - dowolna
 6. W obu formach prac ocenie podlegać będzie:
  • zgodność treści z tematem konkursu
  • poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji
  • przejrzysty  układ prezentacji / folderu
  • innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu
  • ogólne wrażenie estetyczne
 1. Do  każdej pracy  należy  dołączyć  informację  z:  nazwą  i  adresem  szkoły, imieniem  i nazwiskiem autora pracy oraz nazwiskiem, adresem e-mail oraz/lub  telefonem kontaktowym  nauczyciela przygotowującego ucznia.
 2. Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora, a osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Organizatorzy nie zwracają prac oraz zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania  do celów edukacyjnych.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodą na wykorzystanie jego wizerunku  w artykułach prasowych i na stronie internetowej szkoły (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 5. Gotowe prace powinny być dostarczone do 15.04.2015 r. do biblioteki szkolnej GZS w Michałowie z dopiskiem Białostocczyzna znana i nieznana – V edycja „Tradycje Podlasia”.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Anna Kazberuk

oraz służy pomocą przy wykonaniu prac.

 


 

KONKURS INFORMATYCZNY WYDZIAŁU INFORMATYKI

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

„KIWI”

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkoły do udziału w kolejnych etapach pierwszej edycji Konkursu Informatycznego Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej („KIWI”). Konkurs współorganizuje III Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego w Białymstoku.

Zgłoszenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do dnia 23.01.2015 r.

Więcej na http://kiwi.wi.pb.edu.pl/

 


 

Książnica Płocka ogłasza XXIV edycję

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży

Młodzi twórcy literatury

Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przemyślanych prac literackich ukazujących radość czytania i jego znaczenie dla rozwoju emocjonalnego, psychicznego, umysłowego, moralnego oraz wychowania kulturalnego młodego człowieka – czytelnika.

W tym roku temat konkursu brzmi: Lajkuj książkę!!!

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 8 do 16 lat.

Termin nadsyłania prac upływa 24 października 2014 r.


 


Wyniki Kangura 2014

Wyróżnienie otrzymali

Kategoria Żaczek:

 • Karpiuk Joanna, kl 2a – 81,25p/105p
 • Bołtryk Marta, kl 2a – 72,50p/105p

 

Kategoria Maluch:

 • Pogorzelska Karolina, kl 4a – 90p/120p

Ogólnopolski konkurs literacki

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek ogłasza ogólnopolski konkurs

„A to moja bajka właśnie”

na napisanie autorskiej bajki lub baśni.

Podpisaną pracę w formie elektronicznej należy przesłać do 10 kwietnia 2014 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Tu znajdziesz więcej a_to_bajka_konkurs.pdf

Organizator – mgr Anna Kazberuk. Biblioteka GZS

 


Kangur 2014

20 marca 2014 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2014.

Udział wzięło 57 uczniów z Gminnego Zespołu Szkół.

 

Uczniowie zmagali się w następujących kategoriach:

 • ŻACZEK   – klasy 1-2 SP   – 15 UCZNIÓW
 • MALUCH   – klasy 3-4 SP  – 22 UCZNIÓW
 • BENIAMIN – klasy 5-6 SP  – 12 UCZNIÓW
 • KADET      – klasy I–II GIM –  6 UCZNIÓW
 • JUNIOR     – klasy  III GIM  –  2 UCZNIÓW

 

Na wyniki musimy poczekać do maja.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 • A. Chołołowicz, A. Bogdanowicz, A. Owsiejczuk, A. Smoleńska – Ziuzia

Organizatorzy

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
  ul.Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
 • 85 71 89 515

Galeria zdjęć